Tabulkový životopis Františka Bartoše

Přepis díla: DEVÁTOVÁ, A. – PAVLIŠTÍK, K. Tabulkový životopis Františka Bartoše. Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Studijní a dokumentační středisko Františka Bartoše, 1998. 19 s.

Úvodní poznámka k tabulkovému životopisu Františka Bartoše

Tento životopis je koncipován jako příloha k Bibliografii díla Františka Bartoše, vydané Muzeem jihovýchodní Moravy v roce 1997. V oddílu věnovaném Bartošově publikační činnosti, který je stejně tematicky členěn jako tato Bibliografie, uvádíme jen významná díla s odkazem na rejstříkové číslo, pod nímž je v ní zařazena jeho úplná bibliografická citace.

Zdrojem životopisných údajů Františka Bartoše byla především publikace Josefa Bartochy Z pamětí a života Františka Bartoše, vydaná v Telči u Emila Šolce bez vročení s předpokladem, že to bylo v letech 1906-1907. Dále byly využity údaje ze studie Aloise Gregora O životě a díle Františka Bartoše, vydané Musejním spolkem v Brně v roce 1968, vzpomínkové články a životopisné stati, uveřejňované porůznu v časopisech a sbornících, namátkou např. Hýskův článek ve sborníku Památce Františka Bartoše, Zlín, bez vročení, nebo stať V. Cekoty a Lad. Rutteho ve sborníku Ze života a díla Františka Bartoše, Gottwaldov 1957. Nepovšimnuty nezůstaly ani vzpomínky a poznámky Bartošova blízkého přítele Adolfa Šišky (1863-1949) a popularizátora Bartošova díla Jaroslava Orsavy (1904-1976), dvou Mladcovjanů, jejichž archivní pozůstalosti naše středisko zpracovalo. Vydáním tohoto stručného životopisného přehledu chceme usnadnit přístup k základním Bartošovým biografickým údajům celé kulturní veřejnosti, zvláště však pedagogům a studentům v situaci, kdy poslední obsažná Gregorova studie je po třiceti letech, které uplynuly od jejího vydání, téměř nedostupná a kdy Bartošovo dílo je stále významnou součástí české kultury a jeho poznávání potřebné a užitečné.

Anna Devátová, Karel Pavlištík

 

Rok Událost Národopis Folkloristika Jazykověda Pedagogika Ostatní Recenze Poznámky
16.3.1837 nar. (pokřtěn František Josef) v obci Mladcová; otec: Josef (1809-1872) - hostinský; matka: Viktorie Vrlová (1813-1888) - dcera zámožného panského kováře ve Zlíně, druhá žena Josefa Bartoše             Mladcová - (dnes součást Zlína), původně obec Mlatcov, nynější jméno teprve po převratu r. 1919; ve 30. letech 19. st. měla asi 68 domků a 400 obyvatelů.
1.9.1843 začátek docházky do zlínské národní farní školy neboli obecné (triviální) školy             Znamenití učitelé: Josef a František Vojtěchové
31.7.1849 vychodil zlínskou dvojtřídní farní školu             Pro své nadání i píli patřil vždy k nejlepším žákům; výborný prospěch, vynikal ve zpěvu a hře na housle a klarinet.
1852 po prázdninách přijat do 3. ročníku vzorné hlavní školy (k. k. Diöcesan -Musterhauptschule) v Olomouci             Měl se utvrdit v němčině. Bydlel u bratra své matky Vrly v Ostružnické ulici.
1853 přijat do I. třídy německého gymnázia v Olomouci             V přijímací zkoušce obstál mezi velkým počtem uchazečů. Míst na moravských gymnáziích bylo poměrně málo.
1853-1860 studium na německém gymnáziu v Olomouci             Výbor. uč. Fr. Vaněk rozvíjel jeho uvědomělé češství, pravděpodobně pod jeho vlivem se účastní národního a literárního dění ve spolku Uměna.
9.8.1860 datum maturitního vysvědčení z olomouckého německého gymnázia             Studoval s výborným prospěchem, úspěšně složil maturitní zkoušky.
1860-1864 studium klasické filologie (latina, řečtina, čeština) na univerzitě ve Vídni             Dal se na ni zapsat v zimním semestru 1860, studoval 7 semestrů. Učitelé: Hoffmann a Vahlen, H. Bonitz, Fr. Miklosich, Al. Vojtěch Šembera. Stát. zkoušky složil s vyznamenáním.
60.léta ve Vídni členem Zpěváckého spolku slovanského; členem student. spolku Morava, který vydával psaný časopis Kvasnice             Sbormistr: význam. hudeb. morav. skladatel Arnošt Förchtgott Tovačovský (1825-1874). B. vynikal krásným prvním tenorem – „moravský slavíček“; přispíval i do časopisu.
3.9.1864 byl jmenován od provinciála řádu piaristického dr. L. Zinka všeobecně suplentem na některém gymnáziu piaristickém s platem 441 zl.             Suplent = dř. středoškolský profesor bez státních zkoušek
19.9.1864 dostal dekret na suplentské místo na nižším piaristickém gymnáziu ve Strážnici             Působil zde rok (1864-65), získal pověst výborného učitele.
1865 přešel jako suplent na německé gymnázium v Olomouci; členem čtenář. spolku Beseda olomucká             B. byl v mládí sám žákem tohoto gymnázia. Šk. r. 1865-66 předčasně ukončen pro válku prusko-rakouskou.
16.3.1866 byl aprobován i z latiny pro vyšší gymnázia, a to s německou i českou vyučovací řečí             Ke zkoušce se dostavil jako suplent z Olomouce.
12.5.1866 jmenován (ministerským výnosem) skutečným učitelem gymnazijním v Těšíně pro německé katolické gymnázium             Prázdniny trávíval u rodičů na Mladcové. Útěk před pruskými vojáky přes Provodov do Luhačovic.
1866-1869 tříleté působení v Těšíně na katolickém státním gymnáziu             K B. přátelům zde patřili Slováci M. M. Hodža, význam. štúrovec, a spisovatel J. Kalinčiak.
1868 zahájil svou literární činnost v programu těšínského gymnázia     Ueber die modale Bedeutung des böhmischen Instrumentals. (O modálním významu českého instrumentálu.) (Programm des k. k. katholischen gymnasiums in Teschen) * 61       Syntaktická rozprava svědčí o B. sčetlosti. Své výklady doložil četnými příklady z literatury staré i nové, z lid. poezie a přísloví.
1869 od založení Časopisu Matice moravské jeho přispěvatelem     Einige Bemerkungen zur böhmischen Syntax. (Několik poznámek k české syntaxi.) (Programm des k. k. ersten kath. Staatsgymnasiums in Teschen) * 13       Své první dvě syntaktické rozpravy uveřejnil jen v němčině.
12.6.1869 minister. výnosem definitivně potvrzen ve svém úřadě a dostal titul c. k. profesora              
3.7.1869 jmenován skutečným učitelem na tzv. slovanském gymnáziu v Brně             Od příchodu do Brna působí hlavně v kulturních institucích, a to ve Vesně, Matici moravské a jejím Časopisu, je členem a štědrým dárcem Brněn. matice školské, Filharmonické besedy, Musejního spolku, řemesl. besedy Svatopluk, Sokola a Čtenářského spolku.
26.9.1869 složil služební přísahu (u řed. K. Wittka) a stal se tak profesorem I. české ho gymnázia v Brně (tzv. slovanské)             B. přátelé z prof. sboru: V. Royt, Voj. Kotsmích, Fr. Koláček, Vlad. Šťastný. B. v niž. tř. učíval zpravidla klasic. jaz., ve vyš. tř. češtině; brzy se stal nejoblíb. a nejznám. učitelem.
1869-1888 působení na I. čes. gymnáziu v Brně (tzv. slovanském)             O B. pedagogické činnosti jeho žáci: Al. Kolísek, Jan Herben, Fr. Bílý, Fr. Kameníček, Fr. Šujan; později Al. Vaňura (ač nebyl žákem B.)
1870 zvolen do výboru Matice moravské             Pokládal proto za svou mravní povinnost psát do časopisu vydávaného Maticí.
1871     Paběrky sebrané na poli české poesie kramárské. (ČMM) * 181 Jakou zkázu béře náš druhdy přesný, správný i určitý jazyk skrze novináře a mladší spisovatele české. (ČMM) * 16       B. viděl v porušování jazykové čistoty češtiny dokonce národní nebezpečí. Odtud intenzivní snaha odstranit z češtiny všechny cizí vlivy.
1873       Jak bychom mohli i měli těžiti z neporušené řeči lidu ve prospěch jazyka spisovného. (ČMM) * 15

Příspěvky k české slohovědě prozaické i básnické. (Komenský) * 56
    Moravské národní pohádky a pověsti z okolí Rožnovského. /B. M. Kulda/ (ČMM) * 345 V recenzích sleduje regionální národopisné i folkloristické práce.
1874     Anthologie z národních písní československých ze sbírek K. J. Erbena, F. Sušila, J. Kollára a J. V. Kamarýta. * 183   Stručný přehled dějin literatury české doby staré a střední. /Pseudonym: Jan Vesnický/ * 263     U Anthologie z národních písní československých uvedeny J. Bartochou v Chronologickém přehledu literární činnosti Fr. Bartoše, ČMM 30, 1906, s. 374 poznámky k datování knihy. A. Gregor Bartochovy údaje zcela přebírá; uváděn r. vydání 1873.
1875         Pravidla moudrosti a opatrnosti, která z „Mudrosloví“ Fr. L. Čelakovského mládeži české... /Pseudonym: Jan Kopecký/ * 269

Vlasť. Kytice z básní vlasteneckých... /Pseudonym: Josef Zapletal/ * 272
    B. – znalec přísloví a pořekadel. Velký ctitel Čelakovského. Chtěl mládeži poskytnout ponaučení pro život a příklad vzorné lidové řeči.
1876 zvolen za redaktora Časopisu Matice moravské a zůstal jím po 7 let (do r. 1882)       Česká čítanka pro první třídu škol středních. * 226

Malá Slovesnosť. /Spoluautor J. Kosina/ * 241

Vesna. Kytice z básní milostných,... /Pseudonym: Josef Zapletal/ * 271
    Oblíbené čítanky vyšly v mnoha vydáních. (Honoráře za ně věnoval brněnské Vesně.) Malá slovesnost – „po tři desetiletí nejmilejší českou školní knihou“ (Hýsek).
1877   Ze života lidu moravského. (ČMM) * 91         Rožnov, léčebné místo na moravském Valašsku, a jeho okolí. /Fr. Bayer/ (ČMM) * 364

Srbské národní pohádky. Ze sbírek V. Karadžiče a A. Nikoliče přeložil J. Z. Veselý. (ČMM) * 369
Zájem o lidové zvyky, obyčeje, písně zabírá nejprve rodný zlínský kraj, potom zahrnuje celou Moravu.
1878 ministerstvo kultu a vyučování svěřilo B. odborná dobrozdání o učebních textech a pomůckách pro národní a měšťanské školy Ze života lidu moravského. (ČMM) * 92     Mluvnice jazyka českého pro školy střední a ústavy učitelské. /M. Blažek - Fr. Bartoš/ - Druhý díl: Skladba. /Fr. Bartoš/ * 251     Učebnice předčila starší práce. Byla osmkrát vydána, B. ji doplňoval, obměňoval ap.
1879 začíná přispívat do časopisu Paedagogium (1879 - 1881) Ze života lidu moravského. (ČMM) * 93       Filologický důkaz, že „Moravské národní písně“ jsou podvrženým dílem F. Sušila. (Obzor) * 299 Paměti města Valašského Meziříčí a městečka Krasna; přidány též zprávy o přifařených obcích. (Obzor) * 358  
1880 ministerstvo kultu a vyučování svěřilo B. odborná dobrozdání o učebních textech a pomůckách pro národní a měšťanské školy (stejně jako v r. 1878); zemská školní rada po inspekci školy vyslovila mu pochvalné uznání za jeho výborné působení Moravské Valašsko, kraj i lid. (Osvěta) * 80

Ze života lidu moravského. (ČMM) * 94

Živnosti a obchody lidu slovenského.* (Obzor) * 99
Pes v zrcadle našich přísloví a pořekadel. (Obzor) * 208       Moravské národní pohádky a pověsti. /Fr. M. Vrána/ (ČMM) * 346

Národní pohádky a pověsti z okolí Velkomeziříčského a Jihlavského. /Fr. Al. Sedláček/ (ČMM) * 350

Prostonárodnie obyčaje, povery a hry slovenské. /P. Dobšinský/ (ČMM) * 360 aj. * 361, *366
Jako redaktor ČMM neměl-li dostatek článků, musil si pomoci vlastními příspěvky. V tomto ročníku téměř všechny kritiky musel napsat sám, a to bez honoráře, aby časopis nebyl ve finanční tísni.
1881 v Praze byla zřízena Ústřední matice školská, B. se stal jejím prvním zakládajícím členem s příspěvkem 1000 K; vzkřísil ve Čtenářském spolku brněnském liter. odbor a stal se jeho předsedou Z duchovní dílny našeho lidu. (Osvěta) * 89   Malá ukázka prostonárodní fraseologie hledíc zvláště ke konkretnosti našeho jazyka. (Komenský) * 17 Česká čítanka pro čtvrtou třídu škol středních. * 213 Prostonárodní homilie na texty vlastenecké. /Pseudonym: Starý Vlastenec/ (Komenský) * 316   Na způsob církevního kázání nabádá Čechy, aby byli opravdovými vlastenci. Kritizuje veřejný život, politikaření. Dovolává se národní hrdosti.
1882     Nové národní písně moravské s nápěvy do textu vřaděnými. * 204   Život a literatura. (Obzor) * 295     První B. sbírka lidových písní. Pokládá ji za „doplněk sbírky Sušilovy“.
1882-1884 r. 1882 po prázdninách na přímluvu Miklosiche dostal od ministerstva dvouletou dovolenou, aby mohl na Moravě a ve Slezsku podniknout etnograf. a folklorist. výzkumy             Výsledkem dvouleté práce v terénu byl 1. díl monumentálního díla Dialektologie moravské, vydaný již v r. 1886.
1883   Lid a národ. * 74 Poduží a Podužáci. (Obzor) * 85

Prostonárodní kalendářík ze Zlinska. (Komenský) * 101
O světských písních kramářských. (Obzor) * 180   Česká čítanka pro druhou třídu škol středních. * 218 Prosba k naší intelligenci. (Obzor) * 315

Prostonárodní homilie na texty vlastenecké. /Pseudonym: Starý Vlastenec/ (Komenský) * 317
  Lid a národ – knižní vydání národopisných časopiseckých studií, které vyšly ve dvou svazcích (II. svazek v roce 1885).
11.6.1884 zvolen za dopisujícího člena královské české společnosti nauk Moravští Kopaničáři. (Osvěta) * 82

Poduží a Podužáci. (Obzor) * 86
  Drobné příhody z potulek filologických. (Obzor) * 12     Přehled dějin literatury české. /J. Vlček/ (Obzor) * 362 B. zásluhám o rozvoj vědy a národního života na Moravě se dostávalo veřejného uznání nejen v Brně.
1885 podepisuje stať Ve prospěch českého čtení, otištěnou v Komenském v Praze v prosinci 1885 Kapitola z prostonárodní geografie a ethnografie moravské. (Osvěta) * 73

Lid a národ. (Sv. II.) * 75

Chléb v názorech, zvycích a pověrách našeho lidu. (Obzor) * 117
  Ukázky z věcného slovníka dialektů moravských. (Komenský) * 65   Několik slov o národním kroji. (Obzor a Komenský) * 310 a 311   Stať Ve prospěch českého čtení podepsaly známé osobnosti tehdejšího života, básníci a spisovatelé, redaktoři a šéfredaktoři, mj. i T. G. Masaryk.
1886 jmenován titulárním ředitelem škol „Vesniných“; 1. škola „Vesnina“ založena v Brně tr.; B. ji zastupoval při jednání s úřady   Naše děti. (Komenský) * 154 Dialektologie moravská. (První díl.) * 10 Ve prospěch českého čtení. (Obzor) * 294     Vesnu B. nepřestával hmotně podporovat (přes 3000 K) a v závěti jí odkázal poloviční výtěžek ze svých spisovatelských honorářů a 1000 K.
4.3.1887     Naše děti. (Komenský) * 155

Naši malí pastevci. (Osvěta) * 160
Česká hodinka. (Obzor) * 5 Česká čítanka pro třetí třídu škol středních. * 232

Boženy Němcové Babička. /Upravil Fr. Bartoš./ * 265
    R. 1886 začíná B. otiskovat v Komenském studie dětského folkloru. Ve folkloristickém bádání té doby jde o průkopnický čin.
29.7.1888 jmenován ředitelem II. (nižšího) českého gymnázia v Brně; tr. povýšen na protektora „Vesny“ v Brně; jmenován zástupcem Ústřed. Matice školské pro Brno Prostonárodní kalendář. (Obzor) * 102

Divé ženy dle dosavadních pověr lidu moravského. (Umělecká beseda) * 118
Naše děti. * 156

Národní písně moravské v nově nasbírané. (1. sešit) * 200
Česká hodinka. (Obzor) * 6       Gregor uvádí, že B. se rozhodl pro toto místo proto, že tu bylo méně administrativní práce a mohl se věnovat i nadále své odborné a literární činnosti.
1889 ve zprávě Akademie nauk v Petrohradě za r. 1889, vydané v r. 1890, se B. přisuzuje cena Kotljarevského za Dialektologii moravskou na návrh ruského slavisty prof. Budiloviče, působícího na univerzitě ve Varšavě (1881 – 1892) Hanák a Slovák. (Obzor) * 71

Doba vánoční ve zvycích a pověrách lidu moravského. (Obzor) * 100
Kdy a kde se zpívávalo. (Obzor) * 168

Poměr člověka ku přírodě, jakým se jeví v moravských písních lidových. (Obzor) * 173

Poměr jednotlivce ke společnosti, jakým se jeví v moravských písních lidových. (Obzor) * 174

Národní písně moravské v nově nasbírané. * 200

Sbírečka přísloví moravsko-slezských. (Obzor) * 212
      Staročeské výroční obyčeje, pověry, slavnosti a zábavy prostonárodní, pokud o nich vypravují písemné památky až po náš věk. /Č. Zíbrt/ (HL) * 370 Zpráva má název: Otčet o dějatělnosti vtorogo otdělenija imperatorskoj akademii nauk za 1889 god. V druhé písňové sbírce otištěna B. studie Několik slov o lidových písních moravských.
1890 v lednu carská Akademie nauk v Petrohradě oficiálně uděluje vyznamenání Dialektologii moravské - cenu Kotljarevského ve výši 500 rublů Starý Vincura. (Obzor) * 98

O některých stránkách sousedské vzájemnosti a svépomoci, jak se jeví v pospolitém životě našeho lidu. (Ročenka: O bídě lidské) * 109

O pozdravech a jiných uctivostech a zdvořilostech našeho lidu. (Obzor) * 110
Moravské národní písně o stavě manželském. (LL) * 169

Kytice z národních písní moravských. /spoluautor L. Janáček/ * 188
    Odpověď na kritiku mé sbírky Národních písní moravských. (Obzor) * 313   B. uváděl, že tuto cenu dostal na přímluvu Miklosiche a Jagice.
30.4.1890 císař. rozhodnutím jmenován řádným členem České akademie císaře Fr. Josefa pro vědy, slovesnost a umění             Vedle V. Brandla jmenován jako jediný z Moravy.
10.5.1890 na oslavu České akademie a jejích morav. členů se pořádal v Brně slavnostní banket, kde B. proslovil řeč, v níž jsou obsaženy všechny jeho názory a životní zásady         Oslava České akademie a jejích členů pp. archiváře V. Brandla a ředitele Fr. Bartoše. (LL) * 314   Také řečnický spolek Slávie v Praze vyslovil Bartošovi uznání za jeho zásluhy a blahopřál mu.
30.5.1890 Moravská Beseda v Praze zvolila B. svým čestným členem              
1890-1901 zvolen podruhé zároveň s V. Brandlem za redaktora Časopisu Matice moravské             1891-1893 B. uveřejňuje četné literární posudky v Časopise Matice moravské.
1891 korunní princezna Štěpánka vyzvala B., aby v „Die oesterreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild“ ve svazku „Mähren und Schlesien“ vylíčil život slovanského lidu na Moravě společně s místodržitel. sekretářem Dr. V. Houdkem Smrť a pohřeb. (Obzor) * 114

O domácím lékařství lidu moravského. (ČMM) * 123
  O některých stránkách obrazné konkretnosti a jadrné stručnosti našeho jazyka. (Obzor) * 32 Rukověť správné češtiny. * 257   Vlk Krampotů. Valašská povídka z roků čtyrycátých. /J. M. Slavičinský/ (HL) * 375 Rukověť vznikla na základě B. časopis., tzv. brusičských, článků (např. České hodinky v Obzoru, Komenském). Stala se velmi oblíbenou a užívanou příručkou.
30.5.1892 císař. rozhodnutím byl jmenován c. k. školním radou; v září zvolen čestným občanem Blanska „za zásluhy o vlast moravskou a národ český“; člen výboru Matice moravské v Brně Moravský lid. * 81

Výroční obyčeje, slavnosti a zábavy lidu moravského. (Obzor) * 103

Moravská svatba. * 113

Drobné pověry lidu moravského. (ČMM) * 119

Milostné čáry a kouzla našich děvuch. (Ročenka: Chudým dětem) * 121

Některé zprávy o skřítku dle dosavadních názorů lidu moravského. (ČL) * 122

Pověry a zvyky lidu moravského při hospodářství. (ČL) * 124
        Nákres slovanského bájesloví. /Máchal/ (HL) * 349  
1893 jmenován čestným občanem Holešova „pro nehynoucí zásluhy o vědu a literaturu“; čestným členem krajinské lidopisné výstavy v Tišnově Kout dle obyčejův a pověr lidu moravského. (ČL) * 112 Dvě moravské pověsti o císaři Josefu a o Ječmínkovi. (ČMM) * 131   Vybrané spisy Boženy Němcové. Díl I. Národní pohádky české i slovenské. * 274 Zasláno. (ČL) * 326   V rubrice Časové zprávy ČL pod titulem Zasláno B. reaguje na výtku dr. Em. Kováře k Dialektologii moravské; od r. 1893 upravuje a vydává jako škol. četbu čtyři díly vybraných spisů B. Němcové.
25.8.1894 císař. rozhodnutím jmenován členem moravské zemské školní rady       Malá Slovesnost... /spolu s F. Bílým, L. Čechem/ * 245

Vybrané spisy Boženy Němcové. Díl II. Vybrané pohádky slovenské. * 275

Vybrané spisy Boženy Němcové. Díl IV. Pohorská vesnice. Dobrý člověk. * 276
    Zcela přepracované vydání Malé Slovesnosti. B. přibral spoluautory. Změněna kompozice knihy.
1895 zvolen čestným předsedou Národopisné výstavy českoslovanské v Praze a vyznamenán bronzovou medailí a diplomem za vynikající zásluhy o ni; Towarzystwo ludoznawcze ve Lvově jej jmenovalo dopis. členem; jmenován čest. občanem Ivančic Dialektologie moravská. 2. díl. * 11 Zpráva o rukopisných sbírkách národních písní moravských z roku 1819, chovaných ve Františkově Muzei v Brně. (Museum Francisceum Annales) * 178   Vybrané spisy Boženy Němcové. Díl III. Drobné povídky. * 277     První díl Dialektologie příznivě posoudil Jan Gebauer, druhý díl František Pastrnek a Vatroslav Jagic.
1896 kuratoriem Musejního odb. c. k. mor. společ. pro zveleb. hospodář., přírodoznal. a vlastivědy jmenován konzervátorem pro Františkovo muzeum v Brně; Národopis. muzeem českoslovan. v Praze zvolen zakládajícím členem; zvolen čest. občanem Jevíčka Hospodářství na starém gruntě moravském. (Obzor) * 96 Moravská přísloví a pořekadla. (ČL) * 207 O našich jménech vlastních. (Hlídka) * 29        
1897 u příležitosti šedesátých narozenin jmenován Moravskoslezskou Besedou v Praze jejím čestným členem Volksleben der Slaven. * 88   Ukázky našeho nynějšího jazyka spisovného. (Obzor) * 62        
23.5.1898 udělen rytířský kříž řádu Františka Josefa při odchodu na odpočinek jako uznání jeho zásluh Robota na bývalém panství malenovském. (ČL) * 97 „A skutečně provedl Sušil...A tou je v písni věště.“ (František Sušil. Životopisný nástin od Dra Pavla Vychodila.) * 166   Čítanka pro školy obecné, díl I. a naše dětská literatura prostonárodní. (Komenský) * 284     Do penze odchází B. z vlastní žádosti, a to do rodné obce Mladcová. Při odchodu zakládá na gymnáziu Bartošův fond na podporu žákovskou (pro chudé žáky).
1899   Bratří Josef a František Vojtěchové, rektoři zlinští. (Komenský) * 106

Kmucháček a kmotřenka na líc i na rub. (Obzor) * 111

Duše dle názorův a představ lidových. (Obzor) * 120

Pověry pedagogické a jinak praktické. (Hlídka) * 125
Příspěvky k textové kritice lidových písní. (ČMM) * 175

Žertovné a satirické popěvky z Moravy. (ČL) * 179

Národní písně nově nasbírané. 1. sešit. * 201

Přísloví z Moravy. (ČL) * 210
České hodinky. (Komenský) * 7       V rodné obci žil v rodině své sestry Anny Fajkusové až do smrti. Jeho blízkým mladcovským přítelem byl řídící učitel Adolf Šiška.
8.4.1900 valná hromada Matice moravské jej jmenovala čestným členem; o měsíc později byl přijat za řádného člena Moravské Musejní společnosti v Brně              
1900 cesta do Švýcar a Francie na pařížskou výstavu; zúčastnil se pohřbu přítele J. Ev. Kosiny v Olomouci; vzdal se redaktorství Časopisu Matice moravské Domácí čítanka z lidu a pro lid. * 107   České hodinky. (Komenský) * 8       V době své penze cestoval do Itálie, po moři z Benátek do Terstu, také do Krakova a Věličky, do Švédska na stockholmskou výstavu, s učitelem Šiškou z Mladcové na Radhošť a do Těšína, zúčastnil se profesorského sjezdu v Praze.
1901 dostal diplom čestného člena Musejního spolku Brno Morava. II. Národopis. (Ottův slovník naučný) * 79

Ze života moravských Slováků. (Sborník Slovensko) * 95
Hanácká „opera“ z roku 1757. (ČL) * 151

Národní písně moravské v nově nasbírané. /spoluautor L. Janáček/ * 202
    Mžikové vzpomínky z cesty do Paříže. (Obzor) * 304

Také několik slov k reformě ústavův učitelských. (Komenský) * 322
  Součástí třetí písňové sbírky je významná Janáčkova studie O hudební stránce národních písní moravských.
1902 první záchvat jeho vážné nemoci (porucha ledvin) Líšeň. /spoluautor C. Mašíček/ (ČMM i knižně) * 77 a 78

O nynějším hmotném úpadku našeho lidu a některých jeho příčinách. (Obzor) * 83

Z lidopisných sbírek. (ČL) * 90
Moravská hra o sv. Dorotě ze Žďára. (ČL) * 152       Zpěvy moravských kopaničářů. /Sebral J. Černík/ (Komenský) * 376 Požádán moravským místodržitelstvím o podporu projektu „Národní píseň v Rakousku“.
1903 carská Akademie nauk v Petrohradě jej jmenovala svým dopisujícím členem; na radu jeho přítele MUDr. Katholického pobývá na léčení v Luhačovicích   Sto lidových písní českoslovanských s rozbory a výklady. * 205   Několik slov o pěstování zpěvu. (Obzor a NaŠ 1903-4) * 288 a 289     Gratulaci z Petrohradu podepsali: Balakirev, H. Vojáček, Rimskij-Korsakov, V. Lamanskij, K. Dyrepo, J. Baudouin de Courtenay, E. Michéjeva, J. Kabele.
1904 nemoc postupuje; v lednu nový záchvat; píše závěť ještě za jasné paměti; carská Akademie nauk v Petrohradě jej zve na sjezd slovan. filologů a etnografů; v srpnu Musejní společnost okr. humpoleckého jej jmenovala svým čestným členem Zbytky starodávných loučení se zimou a vítání jara. (ČD 1904-5) * 104   Ukázky z Bartošova Slovníku dialektického. (Komenský) * 64       V březnu na B. žádost přijel na Mladcovou J. Bartocha, aby s ním promluvil o jeho literár. pozůstalosti. V květnu B. sklíčila smrt A. Dvořáka. Ministr kultu a vyučování zve B. ke spolupráci na vydání sborníku národních písní všech kmenů rakouských.
1905 v únoru další záchvat nemoci a po něm velmi vážný stav (halucinace zrakové a sluchové, ztrácel paměť a vědomí); Čtenářský spolek v Brně ho jmenuje svým čestným členem; kuratorium Moravské musejní společnosti ho jmenuje dopisujícím členem Příspěvky k charakteristice našeho lidu. (Obzor) * 87   Dialektický slovník moravský. I. díl. * 9       Záchvaty nemoci se opakovaly, B. velmi slábl, byl si vědom svého těžkého zdravot. stavu. Bartocha uvádí I. díl slovníku v tomto roce. Jeho korekturu dělal za B. Ten pak přehlížel až vytištěné archy a opravoval v nich chyby.
1906   Deset rozprav lidopisných. * 70 Kytice z lidového básnictva. * 187 Dialektický slovník moravský. * 9       Kytice vyšla až po B. smrti, koncem roku. Honorář za ni i za Deset rozprav lidopisných už v r. 1905 B. věnoval Národní jednotě pro východní Moravu v Olomouci na vlastenec. účely.
11.6.1906 zemřel ve svém rodišti v Mladcové; 14. 6. pochován na hřbitově ve Zlíně             11.5.1935 převezeny pozůstatky F. B. ze Zlína na hřbitov na Mladcové.

<< zpět na úvod | nahoru ^ | webmaster@kfbz.cz
© 2007 Krajská knihovna Františka Bartoše a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně | Naposledy změněno: 03.03.2008